இந்தியச் சட்டம்

1) இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் எல்லை (territorial
of indian penal code) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 1-18 ]
கூறுகிறது.
2) சில பொது விளக்கங்கள் (some of general
explanation) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 19-52 ]
கூறுகிறது.

3) தண்டனையின் நோக்கமும் வகைகளும்
(objective and types of punishment) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 53-75 ]
கூறுகிறது.
4) பொது எதிர்வாதங்களும்,
விதிவிலக்குகளும் (general defences and general
exceptions) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 76-105 ]
கூறுகிறது.
  :பொருண்மைத் தவறு (mistake of fact) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 76 ] கூறுகிறது.
:நீதிமுறை செயல்கள் (judicial acts) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 77, 78 ]
கூறுகிறது.
  :தற்செயல் நிகழ்ச்சி மற்றும் துரதிர்ஷ்டம்
(accident and misfortune) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 80 ] கூறுகிறது.
:தேவை (அ) தவிர்க்க முடியாத விபத்துக்கள்
(necessity or inevitable accidents) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 81 ] கூறுகிறது.
:குழந்தை தன்மை (infancy) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 82,83 ]
கூறுகிறது.
  :பித்து நிலைமை (insanity) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 84 ] கூறுகிறது.
:குடிபோதை நிலை (drunkenness or intoxication)
பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 85,86 ]
கூறுகிறது.
  :சம்மதம் (அ) இசைவு (consent) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 89-92 ]
கூறுகிறது.
எ.கா- அச்சத்தினால், அறியாமையினால்,
பித்து நிலையில் கொடுக்கும்
சம்மதம்
  :வற்புறுத்தல் (compulsion) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 94 ] கூறுகிறது.
:அற்பமான விசயங்கள், செயல்கள் (trifles or trivial
acts) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 95 ] கூறுகிறது.
:தற்காப்புரிமை (rights of private defence) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 96-106 ]
கூறுகிறது.
5) அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள் (offences against
state) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 121-130 ]
கூறுகிறது.
6) பொது அமைதிக்கு எதிரான குற்றங்கள்,
சட்ட விரோதமான கூட்டம்,
கழகம் விழைவித்தல், சச்சரவு (offences against the
public tranquility, unlawful assembly
rioting, affray) பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec
141-160 ] கூறுகிறது.
7) பொது ஊழியர்களால் செய்யப்படும், (அ)
அவர்கள் சம்பந்தமான குற்றங்கள்
(offences by or relating to public servants) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 161-171 ]
கூறுகிறது.
8) தேர்தல்கள் தொடர்பான குற்றங்கள் (offences
relating to elections) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 171-A to 171-I ]
கூறுகிறது.
9) பொய் சாட்சியம் அளித்தல் (giving false evidence)
பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 191-200 ]
கூறுகிறது.
10) பொது நீதிக்கு எதிரான குற்றங்கள்
(offences against public justice) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 201-229 ]
கூறுகிறது.
11) பொதுமக்களின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு,
வசதி, பண்புநலம் மற்றும் ஒழுக்கம் இவற்றைப்
பாதிக்கும் குற்றங்கள் (offences affecting the public
health, safety, convenience, decency and morals)
பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 268-294 ]
கூறுகிறது.
12) நாணயம் மற்றும் அரசு முத்திரைகள்
சம்பந்தமான குற்றங்கள் (offences relating to coin and
government stamps) பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம்
sec 230 to 263-A ] கூறுகிறது.
13) உயிரைப் பாதிக்கும் குற்றங்கள் (offences
affecting life) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 229-311 ]
கூறுகிறது.
14) கருவை சிதைத்தல், கைகுழந்தைகளை
பாதுகாப்பின்றி விடுதல்
மற்றும் பிறப்பை மறைத்தல்(causing of
miscarriage,exposure of infants and the
concealment of birth) பற்றி [இந்திய தண்டனைச்
சட்டம் sec 312-318 ]
கூறுகிறது.
15) மனித சுதந்திரத்துக்கு எதிரான குற்றம்,
முறைகேடான சிறைவைப்பு
(offance against human freedom, Wrongful confinement)
பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 339 to 348 ]
கூறுகிறது.
16) குற்றமுறு வன்முறை ,குற்றமுறுத்
தாக்குதல் ,தாக்கமுனைதல்
(criminal fore ,assault) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 349 to 358 ]
கூறுகிறது.
17) ஆட்கவர்தல்(குழந்தை, சிறுவர்) மற்றும்
ஆட்கடத்தல்
( kidnapping and abduction ) பற்றி [இந்திய
தண்டனைச் சட்டம் sec 359 - 369 ]
கூறுகிறது.
18) பாலியல் குற்றங்கள் ( sexual offences) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 375 - 376 D ]
கூறுகிறது.
19) இயற்க்கைகு மாறான சேர்க்கை (அ)
இயற்க்கைகு மாறான குற்றங்கள்
(unnatural offences) பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம்
sec 377 ]
கூறுகிறது.
20) திருட்டு (theft) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 378 - 382 ]
கூறுகிறது.
21) அச்சுறுத்திப் பறித்தல் (extortion) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 383 - 389 ]
கூறுகிறது.
22) கொள்ளை மற்றும் கூட்டுக் கொள்ளை
( robbery and decoity) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 390 - 402 ]
கூறுகிறது.
23) குற்றமுறு சொத்துக் கையாடல் (criminal
misappropriationof property)
பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 403,404 ]
கூறுகிறது.
24) குற்றமுறு நம்பிக்கை மோசடி (criminal
breach of trust) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 405 - 409 ]
கூறுகிறது.
25) திருட்டு பொருள் (அ) சொத்தை பெற்றுக்
கொள்ளுதல்
(receiving of stolen property) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 410 - 414 ]
கூறுகிறது.
26) ஏமாற்றுதல் (cheating) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 415 - 420 ]
கூறுகிறது.
27) தன்சொத்தை (அ) பொதுச் சொத்தை
அழித்தல் குற்றம் பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 425 - 440 ]
கூறுகிறது.
28) குற்றமுறு அத்துமீறல் (criminal trespass) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 441 - 462 ]
கூறுகிறது.
29) ஆவணங்கள் சம்பந்தமான குற்றங்கள் (offences
relating to
documents) பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 463
- 477 A ]
கூறுகிறது.
30) சொத்து மற்றும் பிற அடையாளக் குறிகள்
சம்பந்தமான
குற்றங்கள் (offences relating to property and other
marks) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 478 - 489 ]
கூறுகிறது.
31) பணத் தாள்கள் மற்றும் வங்கித் தாள்கள்
சம்பந்தமான குற்றங்கள்
(offences relating to currency Notes and bank notes) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 489A - 489E ]
கூறுகிறது.
32) மண வாழ்க்கை சம்பந்தமான குற்றங்கள்
(offences relating to marriage)
பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 493 - 498A ]
கூறுகிறது.
33) அவதூறு (defamation) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 499 - 502 ]
கூறுகிறது.
34) குற்றமுறு மிரட்டல் , அவமதிப்பு மற்றும்
தொந்தரவு செய்தல்
(criminal intimidation ,insult and annoyance) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 503 - 510 ]
கூறுகிறது.
35) மதம் சம்பந்தமான குற்றங்கள் (offences relating to
religion)
பற்றி [இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 295 - 298 ]
கூறுகிறது
36) வழிபாட்டிற்குரிய இடங்களில் அல்லது
பொருட்களின்
புனிதத் தன்மையைக் கெடுத்தல் பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 295 - 297 ]
கூறுகிறது
37) மத உணர்வுகளை அவமதித்தல் பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 295A - 298 ]
கூறுகிறது
38) மதக்கூட்டங்களுக்கு இடையூறு
விளைவித்தல் பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 296 ] கூறுகிறது