ஆண்,பெண்களின் பருவ . நிலைகள்


பெண்ணின் பருவங்கள் ஏழு...

* பேதை : 1 வயது முதல் 8 வயது வரை
* பெதும்பை : 9 வயது முதல் 10 வயது வரை...
* மங்கை : 11 வயது முதல் 14 வயது வரை...
* மடந்தை : 15 வயது முதல் 18 வயது வரை...
* அரிவை : 19 வயது முதல் 24 வயது வரை...
* தெரிவை : 25 வயது முதல் 29 வயது வரை...
* பேரிளம் : பெண் 30 வயது மேல்

அதேப்போல் ஆண்களுக்கும் பருவங்கள் உண்டு. அதை அறிவீர்களா?
* பாலன் : 1 வயது முதல் 8 வரை ...
* மீளி : 8 வயது முதல் 10 வயது வரை...
* மறவோன் : 11 வயது முதல் 14 வயது வரை
* திறவோன் : 15 வயதுக்கு உண்டான பருவம்
* விடலை : 16 வயதுக்கு உண்டான பருவம்
* காளை : 17 வயது முதல் 30 வயது வரை...
* முதுமகன் : 30 வயதுக்கு மேல் ....