மழையளவை அளக்க – ரெயின் காஜ்

# கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட – பிலிம்சால் கோடு
# மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய – எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
# மாலிமிகள் திசை அறிய – காம்பஸ்
# இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க
செக்ஸ்டாண்ட்

# தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் தந்தி தகவல்களை
செலுத்தவும் பயன்படும் கருவி – டெலி பிரிண்டர்
# புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுவது – லெசர் (LASER )
# எதிரி விமானத்தை அறிய – ரேடார் (RADER)
# இருதயத் துடிப்பை அளவிட – E.C.G (Electro Cardio Gram)
# நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து மேலே பார்க்க, பதுங்கு குழியிலிருந்து எதிரிகளின் நடமாட்டம் காண – ஸ்டெத்தாஸ்கோப்
# மழையளவை அளக்க – ரெயின் காஜ்
# இதய துடிப்பு மற்றும் நுரையீரலின் இயக்கம் காண – ஸ்டெத்தாஸ்கோப்
# நுண்ணிய பொருட்களை பெரிதுபடுத்தி பார்க்க – மைக்ரோஸ்கோப்
# தூரத்திலுள்ள பொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க – பைனாகுலர், டெலஸ்கோப்
# சமபரப்பை அளக்க உதவும் கருவி – ஸ்பிரிட் லெவல்
# காந்தப் புலங்களை அறிய – மாக்னடோ மீட்டர்
# இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அறிய – ஹிமோசைட்டோ மீட்டர்
# நீராவிப் போக்கின் வீதத்தை அளவிட – கானாங்கின் போட்டோ மீட்டர்
# ஒளிவிலகல் எண்ணை அளக்க – ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்
# மின்காந்த அலைவரிசையை பிரிக்கும் கருவி – ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்
# கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவினை அளக்க – ஸ்பியரோ மீட்டர்
# மிகத்தொலைவிலுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலையை அறிய – பைரோ மீட்டர்
# உடலின் வெப்ப நிலையைக் கணக்கிட – தெர்மோ மீட்டர்
# திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட உதவும் கருவி – பைக்கோமீட்டர்
# படிகங்களின் கோணங்களை அளக்க – கோனியோ மீட்டர்
# ஸ்பிரிட்டுகளிலுள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அளக்க – ஆல்கஹாலோ மீட்டர்
# ஒளியின் அளவை அறிய – போட்டோ மீட்டர்
# நீராவி அழுத்தத்தை அளக்க – மானோ மீட்டர்
# சிறு அளவு மின்னோட்டத்தை அளக்க – கால்வனா மீட்டர்
# எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது – நெம்புகோல்
# ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை நகர்த்தினால் அச்செயல் – வேலை
# இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது – ஆப்பு
# ஈர்ப்பியல் விசையைக் கண்டறிந்தவர் – சர்.ஐசக்.நியுட்டன்
# கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது – மின்னூட்ட விசை


Tags :
trb news, tet news, tet news, tnpsc news, tnschools,