இலக்கண குறிப்பு

1. கடுந்திறல்    - பண்புத்தொகை

2. நல்லாறு      - பண்புத்தொகை

3. கூர்ம்படை    - பண்புத்தொகை

4. முதுமரம்     - பண்புத்தொகை


5. தண்பதம்           - பண்புத்தொகை

6. நல்லகம்           - பண்புத்தொகை

7. அருந்துயர்    - பண்புத்தொகை

8. நெடுந்தேர்    - பண்புத்தொகை

9. பெருங்களிறு  - பண்புத்தொகை

10. நன்மான்     - பண்புத்தொகை

11. பசுங்கால    - பண்புத்தொகை

12. கருங்காக்கை - பண்புத்தொகை

13. பச்சூன்       - பண்புத்தொகை

14. பைந்நிணம்  - பண்புத்தொகை

15. வெஞ்சினம்  - பண்புத்தொகை

16.எண்பொருள்   - பண்புத்தொகை

17. நுண்பொருள் - பண்புத்தொகை

18. பெருந்தேர்   - பண்புத்தொகை

19. நல்லுரை    - பண்புத்தொகை

20. நெடுந்தகை  - பண்புத்தொகை

21. தண்குடை   - பண்புத்தொகை

22. செங்கோல்   - பண்புத்தொகை

23. செங்கதிரோன்     - பண்புத்தொகை

24. திண்டிறல்   - பண்புத்தொகை

25. தெண்டிரை   - பண்புத்தொகை

26. பெருந்தவம்  - பண்புத்தொகை

27. ஆருயிர்           - பண்புத்தொகை

28. நன்னூல்    - பண்புத்தொகை

29. கருமுகில்   - பண்புத்தொகை

30. வெஞ்சுடர்   - பண்புத்தொகை

31. பேரிடி       - பண்புத்தொகை

32. பேரிஞ்சி     - பண்புத்தொகை

33. முதுமுரசம்  - பண்புத்தொகை

34. சேவடி      - பண்புத்தொகை

35. நற்றாய்      - பண்புத்தொகை

36. பெருந்தெய்வம்    - பண்புத்தொகை

37. பெருந்தடந்தோள்  - பண்புத்தொகை

38. முச்சங்கம்   - பண்புத்தொகை

39. வெந்தயிர்   - பண்புத்தொகை

40. செந்நெல்    - பண்புத்தொகை

41. செழும்பொன் - பண்புத்தொகை

42. பெரும்பூதம்  - பண்புத்தொகை

43. கருஞ்சிகரம்  - பண்புத்தொகை

44. செந்தமிழ்    - பண்புத்தொகை

45. வெருங்கை  - பண்புத்தொகை

46. கருங்கல்    - பண்புத்தொகை

47. தீநெறி       - பண்புத்தொகை

48. கடும்பகை   - பண்புத்தொகை

49. முக்குடை   - பண்புத்தொகை

50. திருந்துமொழி     - வினைத்தொகை

51. பொருந்துமொழி    - வினைத்தொகை

52. திரைகவுள்   - வினைத்தொகை

53. உயர்சினை   - வினைத்தொகை

54. ஒழுகுநீர்     - வினைத்தொகை

55. புனைகலம்  - வினைத்தொகை

56. உருள்தேர்   - வினைத்தொகை

57. ஈர்வளை    - வினைத்தொகை

58. படுகாலை   - வினைத்தொகை

59. துஞ்சு மார்பம்     - வினைத்தொகை

60. நிறைமதி    - வினைத்தொகை

61. திருந்தடி     - வினைத்தொகை

62. மொய்கழல்  - வினைத்தொகை

63. அலைகடல்  - வினைத்தொகை

64. வீங்குநீர்     - வினைத்தொகை

65. களிநடம்    - வினைத்தொகை

66. விரிநகர்          - வினைத்தொகை

67. அகல் முகில் - வினைத்தொகை

68. படர் முகில்  - வினைத்தொகை

69. கிளர்திறம்   - வினைத்தொகை

70. பொழிகரி    - வினைத்தொகை

71. பொழிமறை  - வினைத்தொகை

72. செய்குன்று   - வினைத்தொகை

73. ஆடரங்கு    - வினைத்தொகை

74. தாழ்பிறப்பு   - வினைத்தொகை

75. உறை வேங்கடம்  - வினைத்தொகை

76. துஞ்சு முகில் - வினைத்தொகை

77. வளர் கூடல் - வினைத்தொகை

78. இரைதேர் குயில்   - வினைத்தொகை

79. சுழி வெள்ளம்     - வினைத்தொகை

80. சுடரொளி    - வினைத்தொகை

81. உயர்எண்ணம் - வினைத்தொகை

82. உயர் மரம்   - வினைத்தொகை

83. முதிர்மரம்   - வினைத்தொகை

84. தொடுவானம் - வினைத்தொகை

85. பொங்கு சாமரை   - வினைத்தொகை

86. வாழிய வாழிய    - அடுக்குத்தொடர்

87. தினம் தினம்      - அடுக்குத்தொடர்

88. யார் யார்          - அடுக்குத்தொடர்

89. அறைந்தறைந்து   - அடுக்குத்தொடர்

90. இனிதினிது       - அடுக்குத்தொடர்

91. சுமை சுமையாய்   - அடுக்குத்தொடர்

92. துறை துறையாய்  - அடுக்குத்தொடர்

93. விக்கி விக்கி      - அடுக்குத்தொடர்

94. புடை புடை       - அடுக்குத்தொடர்

95. வாழ்க்கை         - தொழிற்பெயர்

96. கூறல்            - தொழிற்பெயர்

97. பொறுத்தல்       - தொழிற்பெயர்

98. இறப்பு            - தொழிற்பெயர்

99. மறத்தல்          - தொழிற்பெயர்

100. பொறை          - தொழிற்பெயர்

101. மலர்தல்         - தொழிற்பெயர்

102. கூம்பல்          - தொழிற்பெயர்

103. அஞ்சல்          - தொழிற்பெயர்

104. சொல்லுதல்      - தொழிற்பெயர்

105. தூக்கம்                - தொழிற்பெயர்

106. கோறல்          - தொழிற்பெயர்

107. தூண்டல்         - தொழிற்பெயர்

108. வேட்டல்         - தொழிற்பெயர்

109. ஏற்றல்                - தொழிற்பெயர்

110. சுழற்றல்          - தொழிற்பெயர்

111. ஓட்டல்                - தொழிற்பெயர்

112. பாய்தல்          - தொழிற்பெயர்

113. விழுதல்          - தொழிற்பெயர்

114. கடிமகள்          - உரிச்சொல்தொடர்

115. மல்லல் மதுரை   - உரிச்சொல்தொடர்

116. ஐஅரி            - உரிச்சொல்தொடர்

117. மாமதுரை        - உரிச்சொல்தொடர்

118. வைவாள்         - உரிச்சொல்தொடர்

119. வாள்முகம்       - உரிச்சொல்தொடர்

120. தடந்தோள்       - உரிச்சொல்தொடர்

121. மாமணி          - உரிச்சொல்தொடர்

122. வைவேல்        - உரிச்சொல்தொடர்

123. நாமவேல்        - உரிச்சொல்தொடர்

124. மாமதி           - உரிச்சொல்தொடர்

125. மாவலி                - உரிச்சொல்தொடர்

126. வையகமும் வானகமும்          - எண்ணும்மை

127. மலர்தலும் கூம்பலும்        - எண்ணும்மை

128. தந்தைக்கும் தாய்க்கும்       - எண்ணும்மை

129. வாயிலும் மாளிகையும்      - எண்ணும்மை

130. மாடமும் ஆடரங்கும்        - எண்ணும்மை

131. ஈசனும் போதனும் வாசவனும்     - எண்ணும்மை

132. கங்கையும் சிந்துவும்        - எண்ணும்மை

133. விண்ணிலும் மண்ணிலும்    - எண்ணும்மை

134. அசைத்த மொழி  - பெயரெச்சம்

135. இசைத்த மொழி   - பெயரெச்சம்

136. சொல்லிய        - பெயரெச்சம்

137. படாத துயரம்     - பெயரெச்சம்

138. தப்பிய மன்னவன் - பெயரெச்சம்

139. எய்த்த மேனி          - பெயரெச்சம்

140. கேட்ட வாசகம்   - பெயரெச்சம்

141. ஈன்ற தந்தை          - பெயரெச்சம்

142. முழங்கிய சேதி   - பெயரெச்சம்

143. கொழுத்த புகழ்    - பெயரெச்சம்

144. இழந்த பரிசு      - பெயரெச்சம்

145. காய             - பெயரெச்சம்

146. மாய             - பெயரெச்சம்

147.உணர்ந்த முதல்வன்     - பெயரெச்சம்

148. கண்ணின்நீர்க்கடல்     - உருவகம்

149. கைம்மலை      - உருவகம்

150. மதிவிளக்கு      - உருவகம்

151. தங்கத்தீவு        - உருவகம்

152. தங்கத்தோணி    - உருவகம்

153. தங்கத்திமிங்கலம் - உருவகம்

154. கண்ணீர் வெள்ளம்     - உருவகம்

155. பசிக்கயிறு        - உருவகம்