அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் – போலிக்கால்கள்

# அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் – போலிக்கால்கள்

# வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது – ஹார்மோன்கள்

# புவி நாட்டம் உடையது – வேர்

# இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் – வால்வாக்ஸ்

# டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் – புகையிலை

# ரேபிஸ் – வைரசினால் உண்டாகிறது.

# முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது – ஹைடிரா

# நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு – கிளாமிடோமானஸ்

# மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி – பிளாஸ்மோடியம்

# அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு – மண்புழு

# தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் – ஆர்.என்.ஏ

# எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ் – எச்ஐவி

# பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம் – தந்தித் தாவரம்

# இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் – ஹீமோகுளோபின்

# தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு – யானை

# ஊன் உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு – சிங்கம்

# அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம் – மனிதன்

# விழுங்கும் முறை உணவூட்டம் கொண்டது – அமீபா

# ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையது – பிளாஸ்மோடியம்

# அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையது – பிளாஸ்மோடியம்

# சக்தி தரும் உணவுச் சத்து – கார்போஹைட்ரேட்

# தனித்த சுரப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை நெம்புகோல்

# நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் – ஆர்க்கிமிடிஸ்

# எதில் நிலையாற்றில் உள்ளது – நாணேற்றப்பட்ட வில்

# பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் – கியர்கள்

# புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் தலங்கலைத் தரும் தாவரம் – பிரையோஃபில்லம்

# ஒரு பொருளால் புறவெளியில் அடைபடும் பகுதியானது அதன் கன அளவு.

# முதல் 10 இயல் எண்களின் சராசரி – 5.5

# -5 முதல் 5 முடிய உள்ள முழுக்களின் கூட்டுச்சராசரி – 0

# 5 எண்களின் கூட்டுச்சராசரி 20. அவற்றிலிருந்து ஒரு எண்ணை நீக்கினால் அவற்றின் கூட்டுச்சராசரி 15 எனில் நீக்கப்பட்ட எண் – 40

# எதிர் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரம் – சாய்சதுரம்

# π-ன் தோராய மதிப்பினைக் கொடுத்தவர் – பிரம்ம புத்திரா

# வடிவியலின் அடிப்படைக் கருத்து – புள்ளி

# சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி பரப்பளவு காண இயலாதவை – கூம்பு

# ஒரு தளத்தில் அமைக்க இயலாத வடிவியல் உருவங்கள் – ஐங்கோணம்

# முக்கோணத்தின் வகைகள் – 6

# பல கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களின் நீளங்களும் சமமாக இருப்பின் வில் என்கிறோம்.

# நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவை இல்லாத ஒன்று கணிதத்தில் வட்டம் ஆகும்.

# வடிவியலின் தந்தை – ரிண்ட் பாப்பிதரஸ்

# அரைக்கோணத்தின் புறப்பரப்பு – 3πr2

# 360 டிகிரி என்பது 2 π ரேடியன்கள்.

# 1000 கி.கி என்பது – 1 டன்

# தொகுதியானது பகுதியை விடப் பெரிய எண்ணாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பின் அந்த பின்னங்கள் தகா பின்னங்கள் எனப்படும்.

# ஒன்றை விடக் குறைவான பின்னம் – தகு பின்னம்

# 3/5 என்பது எவ்வகைப் பின்னம் – தகு பின்னம்

# 4/7-ன் சமான பின்னம் – 16/28

# இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் அவற்றை சமான பின்னம் என்பர்.

# 0.50 என்பது ஒரு தகு பின்னம் பின்னம்.

# மிகச்சிறிய 4 இலக்க எண் – 1000

# ஒரு வருடத்தில் உள்ள வாரங்களின் எண்ணிக்கை – 52

# நிறையை அளக்க பயன்படுத்தும் S. I அலகு முறை – கி.கி.

# S. I அலகு முறையின் அடிப்படை அலகுகள் – லிட்டர்

# கடிகாரத்தில் நிமிட முள் 10 ஆம் எண்ணிலிருந்து 12 ஆம் எண்ணிற்கு செல்ல ஆகும் விநாடிகள் – 600

# ஓர் எண்ணை இரண்டு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கலாக பிரிக்க முடியுமானால் அந்த எண்களே காரணிகள் எனப்படும்.

# வேரின் மாற்றுருக்கள் – ஆணிவேர் மாற்றுரு, சல்லிவேரின் மாற்றுரு

# ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கேரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட்

# கூம்பு போன்று மேற்பகுதி அகன்றும், கீழ்பகுதி குறுகியும் காணப்படும் மாற்றுருக்கு உதாரணம் – கேரட்

# நேஃபிபார்ம் வேருக்கு உதாரணம் – பீட்ரூட்

# மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு

# இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு உதாரணம் – சப்பாத்திக்கள்ளி

# இடைநிலத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – பலா

# மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – கழுகு

# இரண்டாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – பாம்பு

# வரிக்குதிரை காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை – புல்வெளிப்பிரதேசம்

# பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் – தூந்திரப்பிரதேசம்

# எலி ஒருமுறை போடும் குட்டிகளின் எண்ணிக்கை – 10-15

# மழைநீருக்கு ஆதாரம் – காடுகள்

# சூழ்நிலை பாதிப்படைவதற்கு முக்கியக் காரணம் – மக்கள்தொகை

# மண்ணுக்கும் மண்புழுவுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்

# கழிவு நீரில் வாழும் கைராமமஸ் இளம் உயிரி சிதைப்பவைகளில் ஒன்றாகும்.

# பிளேக் நோய்க்கான கடத்தியாக செயல்படுவது – சீனோப்சில்லா

# பிளேக் நோய்க்கு காரணமான பாக்டீரியா – எர்சினியாபெஸ்டிஸ்

# இரப்பர் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – இவியா பிரேசியன்சிஸ்

# இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் – கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்

# இரப்பர் தாவரரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பொருளுக்கும் இர்ப்பர் பெயரிட்டவர் – ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி

# இரப்பர் தாவரத்தின் தாயகம் – தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் பள்ளத்தாக்கு

# தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் அதிக நிலப்பரப்பில் இர்ப்பர் சாகுபடி நடைபெறுகிறது – கன்னியாகுமரி

# இரப்பர் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பால் போன்ற திரவத்தின் பெயர் – லேடக்ஸ்

# இட்லி பூவின் தாவரவியல் பெயர் – இக்சோரா

# மகரந்தத் தூள் சூலக முடியை அடைவதன் பெயர் – மகரந்தச் சேர்க்கை

#  இரும்பை கொண்டுள்ள ஹிமோகுளோபின் எனும் புரதத்தை கொண்ட அணு எது? – சிவப்பு அணு

#  இரத்ததிற்க்கு சிவப்பு நிறத்தை அளிப்பவை எது? – ஹிமோகுளோபின்

#  வாயுக்களை கடத்த உதவுவது எது? – ஹிமோகுளோபின்

#  உட்கரு உள்ள ரத்த அணு எது? – வெள்ளை அணு

#  ஒரு கன மி. மீட்டர் ரத்ததில் காணப்படும் வெள்ளை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 5,000 முதல் 10,000 வரை

#  நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் அனு எது? – வெள்ளை அணு

#  ரத்தத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் மிகச்சிறியது எது? – தட்டை அணுக்கள்

#  ஒரு கன மி. மீட்டர் ரத்ததில் காணப்படும் தட்டை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 1,50,000 முதல் 3,00,000 வரை

#  உடல் வெப்பநிலையை உடல் முழுவதும் சமமாக பரவச்செய்து உடல் வெப்பநிலையை ஒருங்கினைப்பவை எது? – ரத்தம்

#  ரத்தம் ஒரு__________ கரைசல் – தாங்கல் கரைசல்

#  உடலில் கார, அமில தன்மையை நிலை நிறுத்துவது எது? – ரத்தம்

#  ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தவர் யார்? – வில்லியம் ஹார்வி

#  வெள்ளை அணுக்களின் வாழ் நாள் – 4 வாரங்கள்

#  1971 ம் ஆண்டு உலக நாடுகள் அனைத்தும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொண்ட அலகு முறை எது? – பன்னாட்டு அலகு முறை (SI – System International)

#  SI அலகு முறையில் உள்ள அடிப்படை அலகுகள் எத்தனை? – ஏழு

#  SI அலகு முறையில் உள்ள துணை அலகுகள் எத்தனை? – இரண்டு (ரேடியன் மற்றும் ஸ்டிரேடியன்)

#  நீளத்தின் அலகு என்ன? – மீட்டர் (வெற்றிடத்தில் ஒளி 1/299792458 வினாடி பாயும் தூரம்)

#  நிறையின் அலகு என்ன? – கி.கிராம்

#  காலம் / நேரத்த்தின் அலகு என்ன? – வினாடி

#  மின்னோட்டதின் அலகு என்ன? – ஆம்பியர்

#  வெப்பநிலையின் அலகு என்ன? – கெல்வின் (பனிக்கட்டி, நீர் மற்றும் நீராவியும் ஒருங்கே அமைந்த வெப்பநிலையில் 1/273.15 பகுதியாகும்)

#  விசையின் அலகு என்ன? – நியுட்டன்

#  வேலையின் அலகு என்ன?- ஜுல்

#  பொருளின் அளவு எதனால் குறிக்கப்படுகிறது? – மோல்

#  ஒளிச்செறிவின் அலகு என்ன? – கேண்டிலா

#  தளக்கோணத்தின் அலகு என்ன?- ரேடியன் (ஓர் ஆரம் நீளமுள்ள வில் வட்ட மையத்தில் தாங்கும் கோணம்)

#  திண்மக் கோணத்தின் அலகு என்ன? – ஸ்டிரேடியன்

#  துணைக்கோலைக் கொண்டு துல்லியமாக அளவிட வெர்னியர் அளவியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – பியரி வெர்னியர் (பிரான்ஸ்)

#  வெர்னியர் அளவியில் மீச்சிற்றளவு என்பது? – (முதன்மை கோல் பிரிவு – துணைக்கோல் பிரிவு) =1 மி.மீ-0.9 மி.மீ = 0.01 செ.மீ

#  வெர்னியர் கோலில், துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மைக்கோலின் சுழிக்கு வலப்புறமோ அல்லது இடப்புறமோ அமைவது_____எனப்படும் – சுழிப்பிழை எனப்படும்

#  வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு வலப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை_________எனப்படும் – நேர் பிழை

#  வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு இடப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை_________எனப்படும் – எதிர் பிழை

#  பொருளின் நீளத்தை ஒரு மி.மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிட பயன்படுவது எது? – திருகு அளவி

#  மெல்லிய கம்பி, தாள் மற்றும் தகடு ஆகியவற்றின் தடிமனை அளவிட பயன்படுவது எது? – திருகு அளவி

#  ஒரு நிலையான மறைக்குள் இயங்கும் திருகை சுற்றும் போது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவு_____க்கு நேர் தகவில் இருக்கும் – சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நேர் தகவில் இருக்கும்

#  ஒரு பொருளின் நிறையை ஒரு மி.கிராம் அளவிற்க்கு துள்ளியமாக அளவிட பயன்படும் தராசு எது?- இயற்பியல் தராசு

#  இயற்பியல் தராசில் மிக குறைந்த எடை கல் எவ்வளவு? – 10 மி. கிராம்

#  இயற்பியல் தராசில் குறிமுள், அலைவுக்குப்பின் அளவுகோல் வந்து நிற்கும் புள்ளி______எனப்படும் – நிலைப்புள்ளி எனப்படும்

#  திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு? – 0.01 மி.மீ

#  ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருள்களின் கன அளவு அதன்______எனப்படும் – நிறை எனப்படும்

#  ஊசல் கடிகாரத்தின் தத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் யார்? – கலிலியோ

#  மொகஞ்சதாரோவில் இருந்த பெரிய குளம் எதனால் கட்டப்பட்டது? – செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்த கலவை

#  மொகஞ்சதாரோவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிட அமைப்பு எது?- தானியக்களஞ்சியம்

#  செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் யார்? – தியோடர் ஸ்ச்வான் மற்றும் ஜேக்கப் ஸீலீடன்

#  உயிரனங்களின் அடிப்படை அலகு எது? – செல்

#  செல் பற்றிய படிப்பிற்க்கு_______என்று பெயர் – செல் அமைப்பியல் (Cytology) அல்லது செல் உயிரியல்

#  செல்லைக் கண்டறிந்தவர் யார்? – ராபர்ட் ஹீக்

#  செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எது? – உட்கரு

#  உட்கருவை கண்டறிந்தவர் யார்? – ராபர்ட் ப்ரெளன்

#  குரோமாடின் வலை காணப்படும் இடம் எது? – உட்கரு

உலகில் மிக பெரியது...

1) உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு எது? திமிங்கிலம்
2) உலகில் உயரமான விலங்கு எது? ஒட்டகச்சிவிங்கி
3) உலகில் மிக உயரமான மலை எது? இமயமலை
4) உலகிலேயே மிக நீளமான நதி எது? அமேசன்(6.750 கிலோமீற்றர்)
5) உலகிலேயே மிக நீளமான நதியாகக் கருதப்பட்ட நதி யாது? நைல் நதி(6.690 கிலோ மீட்டர்)
6) உலகியே மிக ஆழமான ஆழி எது? மரியானாஆழி(11.522மீற்றர்)
7) உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் எது? லண்டன்
உலகிலேயே பெரிய பாலைவனம் யாது? சஹாராப்பாலைவனம்
9) உலகிலேயே மிகச் சிறிய அரசு எது? வத்திக்கான்
10) உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் எது? பசுபிக் சமுத்திரம்
11) உலகிலேயே பெரிய தீவு எது? கிறீன்லாந்து
12) உலகிலேயே பெரிய கண்டம் எது? ஆசியாக்கண்டம்
13) உலகிலேயே சிறிய கண்டம் எது? அவுஸ்ரேலியா
14) உலகிலேயே பெரிய நாடு எது? கனடா(ரஷ்யா சிதறிய பிறகு)
15) உலகிலேயே அதிகளவில் எரிமலைகள் உள்ள நாடு எது? இந்தோனேஷியா
16) உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் யாது? சீராப்புஞ்சி
17) உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி யாது? சுப்பீரியர் ஏரி
18) சூரியனை புமி ஒருமுறை சுற்றிவர எடுக்கும் காலம் யாது? 365 நாடகள்.6 மணி 9நிமிடம். 9.54 செக்கன்
19) உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரம் யாது? எவரெஸ்ட்
20) உலகிலேயே பெரிய எரிமலை யாது? லஸ்கார்(சிலி) 5.990 மீற்றர்
21) உலகிலேயே மிக நீளமான மலை எது? அந்தீஸ்மலை
22) உலகிலேயே மிகவும் பரந்த கடல் எது? தென்சீனக்கடல்
23) உலகிலேயே பெரிய ஏரி எது? கஸ்பியன் (ரஷ்யா-ஈரான்)
24) உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது? ஏஞ்சல்ஸ்(வெனிசுவெலா) 979மீற்றர்
25) உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? சீனா
26) உலகிலேயே குறைந்த மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? வத்திக்கான்
27) உலகிலேயே மிக நீளமான ரயில்வே பிளாட்பாரம் எங்குள்ளது? காரக்புர்
28) உலகிலேயே மிக ஆழமான ஏரி எது? பைக்கால் ஏரி
29) உலகிலேயே மிக நீளமான குகை எது? மாமத் குகை
30) உலகில் உள்ள ஒரே ஒரு இந்து மத நாடு எது? நேபாளம்
31) உலகிலேயே மிகப்பெரிய பு எது? ரவல்சியாஆர்ணல்டி
32) உலகிலேயே மிக நீளமான வீதி அமைந்துள்ள இடம் எது? அலாஸ்கா
33) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான தேசப்படத்தை வரைந்தவர் யார்? தொலமி
34) உலகிலேயே மிகப் பிரபலமான விஞ்ஞான சஞ்சிகை எது? நேச்சர் 35) ஆசியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ நாடு எது? பிலிப்பைன்ஸ்
36) உலகில் எரிமலை இல்லாத கண்டம் எது? அவுஸ்ரேலியா
37) உலகில் மிக உயரத்திலுள்ள ஏரி எது? டிடிக்காகா
38) உலகில் மிக உயரமான அணை எது? போல்டர் அணை
39) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான கம்யுனிஸ நாடு எது? சீனா
40) உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடு எது? இந்தியா
41) உலகில் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி எது? மாண்டரின்(சீனா)
42) உலகில் அதிகளவில் அச்சிடப்படும் நூல் எது? பைபிள்
43) கடல்மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள நாடு எது? நெதர்லாந்து
44) உலகில் ஆறுகளே இல்லாத நாடு எது? சவுதி அரேபியா
45) உலகில் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடு எது? இந்தோனோசியா
46)உலகில் மிக உயரமான அணை யாது? போல்டர் அணை ( manas hussain )

VAO முக்கிய வருடங்கள்:

VAO முக்கிய வருடங்கள்:
--------------------------------------------
1. கிராம நிர்வாக அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு: 1980 (14.11.1980)
2. கிராம அலுவலர்கள் ஒழிப்பு அவசரச் சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு: 1980 (13.11.1980)
3. கிராம தலையாரி, வெட்டியான் மற்றும் கிராம உதவியாளர்கள் பணி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு: 1995

தமிழ் செய்யுட்கலம்பகம் எழுதியவர் யார் - ஜி.யு.போப்

1. கண்ணகி பொருள் :கண்கலல் நகுபவள்
2. மாதவஞ்சேர் மேலோர் குணங்குடிமஸ்தான்
3. பராபரக்கண்ணி பாடல் இயற்றியவர் யார் தாயுமானவர்
4. வசனநடை கை வந்த வள்ளாளர் யார் ஆறுமுகநாவலர்

G.K IN TAMIL 21

 # தேன் கூட்டில் லார்வாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு – ராயல் ஜெல்லி
# இரத்த சோகைக்குக் காரணமான வைட்டமின் – வைட்டமின் பி12
# பெரியவர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைவினால் வரும் குறைநோய்
ஆஸ்டியோ மலேஷியா

வரலாற்று ஆண்டுகள்

1772 - 1773 வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் வங்காள ஆளுநர் ஆன காலம்
1772 இரட்டை ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டது
1773 - 1785 வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆன காலம்
1773 பனாரஸ் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது

மழையளவை அளக்க – ரெயின் காஜ்

# கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட – பிலிம்சால் கோடு
# மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய – எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
# மாலிமிகள் திசை அறிய – காம்பஸ்
# இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க
செக்ஸ்டாண்ட்

வஞ்சி யாருடைய தலைநகரம் – சேர அரசர்கள்.

# பத்தமடை அமைந்துள்ள மாவட்டம் – திருநெல்வேலி
# தமிழ்நாட்டில் பாய் தயாரிப்பில் புகழ் பெற்ற இடம் – பந்தமடை
# தமிழ்நாட்டில் முக்கடல்களும் சந்திக்கும் இடம் – கன்னியாகுமரி
# 24 மணி நேரத்தில் 3 அடி உயரம் வரை வளரக் கூடிய தாவரம் – மூங்கில்
# சங்க காலத்தை அறிய உதவும் சான்றுகள்- அசோகரது கல்வெட்டுகள்,

பழைய கற்கால மனிதனின் காலம் -கி.மு. 9000 வரை

1. பழைய கற்கால மனிதனின் காலம் .
கி.மு. 9000 வரை
2. பழைய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த இடம் எது?
குகைகள்
3. பழைய கற்கால மக்களின் தொழில் என்ன?
வேட்டையாடுதல்

தமிழகத்தின் முதல் அனல் மின்திட்டம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? நெய்வேலி - கடலூர் மாவட்டம்

1. தமிழகச் சாலைகளின் வகைகள் எத்தனை?
நான்கு
2. தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் எவ்வளவு தூரத்தில்
அமைந்துள்ளது?
3765 கி.மீ
3. தமிழகத்தில் மாநிலச் சாலைகள் எவ்வளவு தூரத்தில்
அமைந்துள்ளன?
7650 கி.மீ

இலக்கணக் குறிப்பு

1 வாழ்த்துவம் தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று
2 கயன்முள் ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை
3 ஒழுகு நீர் வினைத் தொகை
4 ஒரீ இ சொல்லிசை அளபெடை

மணிமேகலை - சீத்தலைச்சாத்தனார்

மணிமேகலை - சீத்தலைச்சாத்தனார்
தேவாரம்    - சுந்தரர்
சீறாப்புராணம் - உமறுப்புலவர்
இரட்சண்ய யாத்ரிகம் - கிருஷ்ண  பிள்ளை
சுவடி      - நூல்
வெய்வோன் - கதிரவன்

சோழநாட்டுத் திருவழுந்தூரில் பிறந்தவர் -- கம்பர்

1. சோழநாட்டுத் திருவழுந்தூரில் பிறந்தவர் -- கம்பர்
2. ‘கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்ற வருகுது”என்று பாடியவர் - நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கனார்.
3. அகப்புறப் பாடல்களைக் கொண்ட நூல் ---பரிபாடல்
4. அகநானூற்றில் 1,3 என ஒற்றைப் படை எண்களாக வருவது பாலைத் திணையைச் சார்ந்தவை.

சீனக்குடியரசை உருவாக்கியவர் - டாக்டர் சன்யாட்சென்

* ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக்க குழு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - கி.பி.1600

* சீனக்குடியரசை உருவாக்கியவர் - டாக்டர் சன்யாட்சென்

* 1917-ல் ஜெர்மனியால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற வணிகக்கப்பல் - லூசிடானியா

* பொருளாதாரப் பெருமந்தம் தோன்றிய நாடு - அமெரிக்கா

நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு பத்ம விபூஷண் விருது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்துக்கு பத்ம விபூஷண் விருதை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.மத்திய அரசு, ஆண்டு தோறும் பத்ம விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. இந்தாண்டுக்கான விருதுகளை மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்துக்கு பத்ம விபூஷண் விருதை

ஆண்,பெண்களின் பருவ . நிலைகள்


பெண்ணின் பருவங்கள் ஏழு...

* பேதை : 1 வயது முதல் 8 வயது வரை
* பெதும்பை : 9 வயது முதல் 10 வயது வரை...
* மங்கை : 11 வயது முதல் 14 வயது வரை...
* மடந்தை : 15 வயது முதல் 18 வயது வரை...
* அரிவை : 19 வயது முதல் 24 வயது வரை...
* தெரிவை : 25 வயது முதல் 29 வயது வரை...
* பேரிளம் : பெண் 30 வயது மேல்

அதேப்போல் ஆண்களுக்கும் பருவங்கள் உண்டு. அதை அறிவீர்களா?
* பாலன் : 1 வயது முதல் 8 வரை ...
* மீளி : 8 வயது முதல் 10 வயது வரை...
* மறவோன் : 11 வயது முதல் 14 வயது வரை
* திறவோன் : 15 வயதுக்கு உண்டான பருவம்
* விடலை : 16 வயதுக்கு உண்டான பருவம்
* காளை : 17 வயது முதல் 30 வயது வரை...
* முதுமகன் : 30 வயதுக்கு மேல் ....

தலைமைத் தேர்தல்அதிகாரி

இராஜாராம் மோகன்ராய் பிரம்மசமாஜத்தை தோற்றுவித்த ஆண்டு- 1828
நாட்டிய மங்கையின் வெங்கலஉருவச்சிலைகண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள நகரம் -மொகஞ்சதாரோ
இந்தியாவின் எந்த மாநிலம்சர்க்கரைக் கிண்ணம் எனஅழைக்கப்படுகிறது -உத்திரபிரதேசம்
இன ஒதுக்கல் கொள்கைமுடிவிற்கு வந்த ஆண்டு - 1990

உலகின் முக்கிய தினங்கள்


ஜனவரி
12-தேசிய இளைஞர் தினம்
15-இராணுவ தினம்
26-இந்திய குடியரசு தினம்
26- உலக சுங்க தினம்

இந்தியச் சட்டம்

1) இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் எல்லை (territorial
of indian penal code) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 1-18 ]
கூறுகிறது.
2) சில பொது விளக்கங்கள் (some of general
explanation) பற்றி
[இந்திய தண்டனைச் சட்டம் sec 19-52 ]
கூறுகிறது.

தமிழ் - மாதிரி வினா-விடை

1. கம்பர் காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்களுள் ஒருவர் - ஒட்டக்கூத்தர்

2.'ஒன்றேயென்னின்' என்னும் கடவுள் வாழ்த்துப்பாடல் அமைந்துள்ள காண்டம் - யுத்த காண்டம்

3. கம்பர் தாம் இயற்றிய காப்பியத்திற்கு இட்ட பெயர் - இராமாவதாரம்

4. தமிழரசி குறவஞ்சியின் பாட்டுடைத் தலைவன் - முருகன்