தமிழ்விடு தூது

சொற்பொருள்:

 1. அரியாசனம் – சிங்காதனம்
 2. பா ஒரு நான்கு – வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா
 3. வரம்பு – வரப்பு
 4. ஏர் – அழகு
 5. நார்கரணம் – மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்.
 6. நெறிநாலு – வைதருப்பம் (ஆசுகவி), கௌடம்(மதுரகவி), பாஞ்சாலம் (சித்திரகவி), மாகதம் (வித்தாரகவி)
 7. நாற்பொருள் – அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
 8. சீத்தையர் – கீழானவர், போலிப்புலவர்
 9. நாளிகேரம் – தென்னை


இலக்கணக்குறிப்பு:

 1. செவியறுத்து  - இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை
 2. பிரித்தறிதல்:
 3. நாற்கரணம் = நான்கு + கரணம்
 4. காரணத்தேர் = கரணத்து + ஏர்
 5. நாற்பொருள் = நான்கு + பொருள்
 6. இளங்கனி = இளமை + கனி
 7. விண்ணப்பமுண்டு = விண்ணப்பம் + உண்டு


நூற்குறிப்பு:

 1. தூது 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
 2. கலிவெண்பாவில் உயர்திணைப் பொருளையோ அஃறினைப்பொருளையோ தூது அனுபுவதாகப் பாடுவது தூது இலக்கியம்.
 3. இந்நூலின் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.