பொது அறிவு தகவல்கள்


1) தென்னையின் இளங்காய் ?
1) மூசு2) குரும்பை3) வடு4) பிஞ்சு
2) அரம்பை என்பதன் ஒத்த சொல் ?
1) பசு2) வாழை3) பால்4) இனிமை
3) கலக்கம் என்பதன் எதிர்சொல் ?
1) விளக்கம்2) தெளிவு3) குழப்பம்4) மயக்கம்
4) எதிர்பாராது ஏற்படும் அழிவைக் குறிக்கும் சொல் ?
1) அனர்த்தம்2) வீணாதல்3) பேரழிவு4) அநியாயம்
5) வழக்கைத் தாக்கல் செய்தவர் ?
1) நீதிபதி2) பிரதிவாதி3) குற்றவாளி4) வாதி
6) மிக நீண்ட காலம் வாழ்பவன் ?
1) சுகதேகி2) ஆரோக்கியசாலி3) சிரஞ்சீவி4) பலசாலி
7) மாணவன் என்பதன் எதிர்பாற்சொல் எது? ?
1) ஆசிரியர்2) மாணவர்கள்3) ஆசிரியை4) மாணவி
8) அவள் நடந்து போனாள். என்பது என்ன காலம் ?
1) எதிர்காலம்2) இறந்தகாலம்3) நிகழ்காலம்4) முன்னிலை
9) கடல்+கரை என்பதை சேர்த்து எழுதினால்? ?
1) கடல்கரை2) கடற்கரை3) கடகரை4) கடல்ற்கரை
10) சீதை நடனமாடினாள். இதில் சீதை ?
1) ஆண்பால்2) பலர்பால்3) பலவின்பால்4) பெண்பால்