பொது அறிவு - தமிழ்


1) யாருடைய துணையுமின்றி தானே தனியனாக நின்று காரியத்தை முடிக்கும் திறமையுடையவன்?
1) அசகாயசூரன்2) உலோகாயுதன்3) தேவராளன்4) நைட்டிகன்
2) பொதுமக்களுக்காக அரங்கிலே ஆடப்படும் கூத்துவகை ?
1) பொதுவியல்2) தெருக்கூத்து3) அரங்கேற்றம்4) காத்தவராயன் கூத்து
3) இருதிணைப் பொதுப்பெயர் ?
1) நோயாளி2) தாய்3) கன்று4) குட்டி
4) மிகச்சிறந்த பேச்சாற்றல் உள்ளவருக்கு வழங்கப்படும் பட்டம் ?
1) சொல்லரசன்2) நாவலர்3) நாவுக்கரசர்4) மணிவாசகன்
5) பிறர் அறியாமல் உதவுபவன் ?
1) தோன்றாத்துணை2) உபகாரி3) வள்ளல்4) கொடையாளி
6) கோன்மை என்பதன் ஒத்த சொல் ?
1) நீதி2) அநீதி3) நடுவுநிலைமை4) அரசாட்சி
7) ஐயம் என்பதன் எதிர்ச் சொல் ?
1) தெளிவு2) விளக்கம்3) சுருக்கம்4) அச்சம்
8) அமிலம் என்பதன் எதிர்ச்சொல் ?
1) இரசாயனம்2) காரம்3) துமிலம்4) விமலம்
9) வேறுபட்ட பொருள் தரும் சொல் ?
1) எதிர்ப்பு2) ஆரவாரம்3) யுத்தம்4) ஆர்ப்பாட்டம்
10) இழப்பீட்டிற்கான உறுதிப் பத்திரம் ?
1) நட்டஈடு2) வைப்புச்சான்றிதழ்3) காப்புறுதி4) ஒற்றி